Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Prawa i obowiązki nauczycieli (seminarium)Program:
1. Obowiązki nauczycieli wykonywane w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy art. 42 KN
- ewidencja czasu pracy nauczycieli
- godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych w świetle art. 35 KN
2. Przepisy oświatowe w zakresie czasu pracy nauczycieli
- „Godziny zajęć”: dydaktyczne, specjalistyczne, rewalidacja
3. Organizacja wycieczek i wyjść
- warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
- pływalnia, wycieczki rowerowe i na terenach górskich
- liczba opiekunów
- czas pracy nauczyciela stanowisko MEiN
4. Karta nauczyciela - prawa nauczyciela
- Nabycie prawa do urlopu
- Wymiar urlopu wypoczynkowego
- Urlop uzupełniający
- Ochrona prawna nauczyciela
- Urlop dla poratowania zdrowia
5. Kompetencje rady i związane z tym prawa i obowiązki
- Sposoby protokołowania
- Regulamin Rady Pedagogicznej


Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska