Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Rozpoznawanie zdolności i uzdolnień matematycznych.
  2. Planowanie lekcji z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb poznawczych ucznia zdolnego.

Terminy realizacji:
08-11-2018 w godz. 14.30-17.45
15-11-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki II etapu edukacyjnego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: dr Joanna Majczak - nauczycielka SP14 we Włocławku