Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i placówki 2021/2022 (seminarium)Program:
1. Zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki wynikające z nadzoru pedagogicznego w świetle przepisów prawa:
- Ustawa prawo oświatowe
- Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
- Zmiany w prawie oświatowym
- Priorytety MEiN i Kuratora Oświaty
2. Czas pracy nauczycieli:
- Obowiązki nauczycieli wykonywanych w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy art. 42 KN
- Ewidencja czasu pracy nauczycieli
- Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw art. 35 KN
- Przepisy oświatowe dotyczące zakresu czasu pracy nauczycieli
- „Godziny zajęć”: dydaktyczne, specjalistyczne
3. Efektywna lekcja:
- Obserwacje i hospitacje zajęć - rodzaje, funkcje, procedury, arkusze
- Wdrażanie i monitorowanie realizacji kompetencji kluczowych

Terminy realizacji:
01-10-2021 w godz. 10.00-12.15

Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Wojciech Gliwiński