Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Program:

Program kursu: 

  1. Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego z elementami metodyki ogólnej nauczania języka angielskiego.
  2. Praktyki pedagogiczne.
  3. Doskonalenie języka angielskiego.
  4. Realioznawstwo obszaru anglojęzycznego.

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).Cena: 1 750,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, którzy ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)
Liczba godzin: 240
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński