Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (warsztaty)Program:
  1. Sposoby diagnozowania i rozpoznawania indywidualnych możliwości uczniów.
  2. Metody i formy pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  3. Uczeń ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się w szkole.
  4. Systemowe rozwiązania w pracy z uczniem zdolnym.

Terminy realizacji:
23-10-2018 w godz. 14.30-17.45
08-11-2018 w godz. 14.30-17.45
13-11-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Tamara Kozikowska, Irena Kaczmarowsk