Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku? (warsztaty)Program:
1. Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022
2. Praca z materiałami źródłowymi
3. Prezentacja modelu pracy z uczniami

Terminy realizacji:
07-12-2021 w godz. 15.00-16.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Justyna Klimczyk